Hıristiyan Bilimi Tedavisi - Nedir

Sağlık sorunlarını ruhsal eğitim, hakikatin idrakı ve dua yöntemiyle tedavi eden bir yöntemdir.

Hıristiyan Bilimi Tedavisi

Hıristiyan Bilimi tedavisi "The First Church of Christ, Scientist" kilisesinin inançlarını temel alan ruhsal bir tedavi yöntemidir. Kilisenin tedavi uygulamaları, İsa’nın ilahi şifa çalışmalarına dayanır. Bu tedavinin yandaşları maddi dünyanın sahte bir gerçeklik sunduğunu ve sağlığın akıl, Tanrı ve hakikatin bir koşulu olduğunu savunur. Bu nedenle Hıristiyan Bilimciler bozulmuş bir sağlığın ruhsal eğitim, hakikatin idraki ve dua ile tedavi edilebileceğine inanır. Hıristiyan Bilimi tedavisini anlamak için kişinin aynı zamanda Hıristiyan Bilimi teolojisini bilmesi gerekir çünkü bunlar birbirine ayrılmaz biçimde bağlıdır. "Kutsal Metinlere Giriş: Bilim ve Sağlık" kitabının ilk sayfasında Hıristiyan Bilimi'nin kurucusu Mary Baker Eddy şöyle yazar: "Günahkârı ıslah eden ve hastayı iyileştiren dua, Tanrı için her şeyin mümkün olduğuna mutlak inançtır (...) ve O’nu ruhani olarak, benliksiz bir aşk şeklinde anlamaktır. Dua, gözetme ve çalışma, benliğinden vazgeçme ile birlikte, insanlığın Hıristiyanlaştırılması ve sağlığı için başarıya ulaşacak her şey, Tanrı’nın bunları gerçekleştirmek üzere kullanacağı zarif araçlardır.”

Hıristiyan Bilimi algıladığımız sıradan fiziksel dünyanın yanlış bir yorumdan ibaret olduğunu öğretir. Madde insanın sınırlı algısı dolayısıyla zahiri haldedir. "İsa,” diye devam eder Eddy, "hasta, kör ve topal olan kişiyi iyileştirir çünkü onların maddesel biçimlerinin ötesini ve kişinin ruhsal özünü görmüştür.”

Kutsal Metinlere Giriş
Bilim ve Sağlık kitabında insan vücudu hakkında yazarken Eddy şunları söyler: "Entelektüel kapasiteyi beynin boyutu, gücü ise kasın hareketi ile ölçmek, zekayı boyunduruk altına almak, aklı ölümlü kılmak ve o aklı maddi kuruluşların ve zekası olmayan maddenin merhametine terk etmektir. Sağlığın sözde fiziksel kanunlarına uymak hastalığı önleyemez. İnsan odaklı materyalist teoriler, ruhsal hakikatin yerini aldığından beri hastalıklar artış göstermiştir. Hazımsızlık, bitkinlik, uykusuzluğun mide rahatsızlıklarına ve baş ağrısına neden olduğunu söylüyorsunuz. Sonra size neyin zarar verdiğini hatırlamak için beyninize başvuruyorsunuz; oysa çare her şeyi unutmakta yatıyor. Çünkü maddenin kendinden haberi yoktur ve aklın bütün üretebildiği acıdır.”

İnananlar için, Hıristiyan Bilimi tedavisi aklın maddeye, ruhsal alemin maddi aleme karşı zaferidir. Sağlığın bozulması yalnızca bir yanılsamadır. Sağlık, akıl ve Tanrı’nın farkındalığı ile aynı anlama gelen kendi farkındalığını kazanınca ortaya çıkar. İyileşmenin amacı fiziksel acıyı ortadan kaldırmak değil, hasta kişiyi İsa’ya ulaştırmak ve onun bilincini Tanrı’yı bulabileceği daha saf ve ruhsal bir duruma taşımaktır. İyileşme, kişinin içtenlik ve inancının derinliğinin bir ölçüsüdür. Sağlık fiziksel kanunlar tarafından yönetilmediği için, Hıristiyan Bilimi tedavisi günah işleme ya da inanç yoksunluğu durumunda uygulanmaz. Hastalığın temeli korku, cehalet ya da günahtır. Sağlık, kanıtlanması gereken ruhani bir olgudur.

Hıristiyan Bilimi, tedavinin tüm inananlara öğretilebileceğini söyler. "The First Church of Christ, Scientist" tarafından resmi olarak onaylanan şifacılara Hıristiyan Bilimi uygulayıcıları denir. Uygulayıcılar kadın ya da erkek olabilir. Bu kişiler tüm zamanlarını şifa uygulamalarına adayacaklarına dair yemin ederler. Hastalarından, çalışmaları karşılığında para alabilirler. 2000 yılında ABD’de resmi olarak tanınmış 2000 civarında Hıristiyan Bilimi uygulayıcısı bulunuyordu ve bu sayı azalmaktadır.

Uygulayıcılar hastalarını iyileştirmek için maddi donanımlar kullanmazlar ve hatta hastalarına dokunmazlar. Yalnızca dua kullanılır. Uygulayıcı hastaya, Tanrı’nın mutlak kudretine eksiksiz bir iman ve Tanrı’nın iyi olduğuna ve iyi şeyler yarattığına dair sarsılmaz bir inançla yaklaşır.

Yanlış inançlara ya da hakikate karışmış, istenmeden yapılmış bile olsa, hatalara sahip uygulayıcıların şifa yetenekleri de zayıftır ve görevini kötüye kullanmakla suçlanabilirler. Eğer uygulayıcı hakikatin farkına varırsa, bu hastasının uyumsuzluk, rahatsızlık ve hastalığı belirtilerinden kurtulmasını ve İsa’ya ulaşmasını sağlar. Bunun hastayı sakin, tazelenmiş ve sağlıklı yaptığı söylenir.

Din değiştirerek Hıristiyan Bilimi cemaatine katılan pek çok kişi, şifa gücünü kanıtlamasından dolayı burayı tercih etmiştir. Geleneksel olarak, tedavinin ispatlanması ve Tanrı hakikatinin şifa gücüne tanıklık edilmesi için Çarşamba akşamı buluşmaları düzenlenmektedir.
Hıristiyan Bilimi Kilisesinin kurucusu Mary Baker Eddy, New Hampshire’daki Bow şehrinde, katı Hıristiyan uygulamalarının ve Puriten ahlakının uygulandığı bir ailede 16 Temmuz 1821’de dünyaya geldi. Baker çocukluğu ve ilk gençliği boyunca pek çok hastalık geçirmişti. Kendi zamanında epey popüler olan homeopati de dahil pek çok tıbbi tedaviyi araştırmış ve kendi kronik hastalıkları için hiçbirinde çare bulamamıştı. Baker, 1862 ve 1865 yılları arasında Phineas Parkhurst Quimby adında, çok etkili bir şifacının hastası olmuştur. Eski bir hipnotizmacı olan Quimby, İsa’nın hastaları iyileştirme gücünün sırrını yeniden keşfettiğine inandığı ruhsal bir tedavi felsefesi geliştirmiştir. Quimby’nin fikirlerinin, Hıristiyan Bilimi tedavisinde Baker’ı etkilediği düşünülse de kendisi bunu kabul etmemiştir. Phineas Quimby’nin öldüğü yıl olan 1866’da, Baker düşmüş ve omuriliğini zedelemiştir. Bu dönem, onun hayatında kritik bir dönüm noktası olmuştur. Hastalığına dayanma gücü ararken Yeni Ahit’te, İsa’nın şifa üzerine bir açıklamasını okur. Ayeti okuduğu sırada, İsa’nın şifayı nasıl gerçekleştirdiğine dair ani bir içgörü kazanır ve okumaya devam ettikçe, hastalıktan çabucak iyileştiğini ve sağlığına kavuştuğunu görür.

Bu değişim Baker’a, sonraki üç yılını kutsal metinleri incelemesi ve şifa üzerine kendi buluşlarını bir sistem haline getirmesi için ilham verir. Buluşlarına Hıristiyan Bilimi adını verir ve tek ve biricik "hakikati” bulduğuna inanır. İlkelerini, o zamanın doktorlarının tedavi edilemez olarak açıkladıkları hastalar da dahil başkalarını iyileştirerek eyleme geçirir.

Baker, İncil’i inceledikçe ve tedavilerini uyguladıkça, kendisinin yaptığı gibi Tanrı’nın hakikatini izleyerek şifayı diğerlerine de öğretebileceğine inanmaya başlar. 1870’de Massachusetts’in Lyne şehrinde ilk dersini vermeye başlar ve Hıristiyan Bilimi tedavisi konusunda inancını paylaşan destekçiler toplar. Mary Baker 1875 yılında halen Lynn’de yaşarken, daha sonra adı Kutsal Metinlere Giriş: Bilim ve Sağlık olarak değişecek olan Bilim ve Sağlık adlı kitabı yayınlamıştır. Sonraki 35 yıl boyunca Baker Eddy tarafından gözden geçirilen kitap, Hıristiyan Bilimi tedavisinin öğretisini açıklayan temel doküman niteliği taşımaktadır.

1877’de Mary Baker, Hıristiyan Bilimi üyesi Asa Gilbert Eddy ile evlendi ve 1879 yılında yeterince destekçi toplayınca, Massachusetts-Boston’da "The First Church of Christ, Scientist’i kurdu. Bu kilise onun merkez kilisesi haline gelmiştir ve Ana Kilise olarak da bilinir. Tarikatlarının ne tür bir yapıyla düzenlendiğini 1895’te basılan Ana Kilisenin El Kitabı adlı kitabında açıklamıştır.

1800’lerin sonları boyunca, Hıristiyan Bilimi pek çok inançlı kişiyi kendine çekmeye devam etmiştir. Din değiştirenlerin çoğu Hıristiyan Bilimi tedavisinin ortaya koyduğu kanıtlar nedeniyle bu dini tercih etmiştir. Eddy, Hıristiyan Bilimi tedavisini öğretmek için Massachusetts Metafizik Koleji’ni de kurmuştur. 1895’te çoğu New England’da bulunan 250 kadar Hıristiyan Bilimi cemaati olduğu tahmin edilmektedir.

Mary Baker Eddy 3 Aralık 1910’da ölmüştür. Öldüğü zaman, ABD’de 1.200 civarı Hıristiyan Bilimi cemaati bulunmaktadır. 1930’lara gelindiğinde bu sayı 2.400’e yükselmiştir. Sayım Bürosu’nun 1936’daki tahminlerine göre Birleşik Devletler’de kilisenin 269.000 üyesi bulunmaktadır. Bu dönemde cemaatler deniz aşırı ülkelerde de kurulmuştur.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Hıristiyan Bilimi cemaatleri gerilemeye başlamıştır. 1980’lerden başlayarak Kilise, tıbbi kurumlar tarafından iyileştirilebilir görülen hastalıklara sahip çocuklarını geleneksel yöntemlerle tedavi eden Hıristiyan Bilimi üyesi ebeveynlerin başarısız uygulamalarının çocukların hayatını tehlikeye attığını öne süren pek çok örnek vakanın yarattığı kötü şöhret ile baş etmek durumunda kalmıştır. Çoğu temyizden dönen birçok dava kilise üyelerine de zarar vermiştir.

Kilisenin resmi olarak ruhani şifacılar olarak isimlendirdiği, Hıristiyan Bilimi uygulayıcılarının sayısı 1960’ta 8000 iken 1998’de 2000’e gerilemiştir. Günümüzde Mary Baker Eddy hem bir zihin-beden şifacısı ve hem de kadınlara eşitlik alanında bir öncü olarak tanınmaktadır. Kilisede erkek ve kadınlar hem liderler hem de şifacılar olarak eşit olarak hizmet verir. Bu ise Eddy’nin yaşadığı çağ için devrim niteliğinde bir düşüncedir.

1995’te uluslararası bir din kuran tek Amerikalı kadın olması dolayısıyla Ulusal Ünlü Kadınlar Koridoru’na seçilmiştir. Hıristiyan Bilimi ruhsal şifa uygulamalarına ek olarak, Eddy tarafından 1908’de kurulan uluslararası "Christian Science Monitor” gazetesinin yayın faaliyetleri dolayısıyla da bilinmektedir. Her bir cemaat aynı zamanda, halkın Hıristiyan Bilimi literatürünü okuyabilmesi ve ruhani meseleler üzerine düşünebilmesi için halka açık bir Christian Science Kütüphanesi de kurmuştur.
Hıristiyan Bilimi tedavisi inanan hastalar için hem ruhani hem de fiziksel sağlık getirir. Şifa uygulamaları farklı hastalıklar arasında ayrım yapmaz. İnsanları sağlığına geri kavuşturmak için hiçbir maddi yöntem ya da elle şifa tekniği kullanmaz. Neredeyse her yerde uygulanabilir.
Hıristiyan Bilimi tedavisinin amacı vücudu hastalıktan kurtarmak değil, hastayı Tanrı’yı idrak edebileceği daha yüce bir seviyeye ulaştırmaktır. Hastalar, tedavi seansı başlamadan önce Hıristiyan Bilimi inançlarına ve uygulamalarına karşı açık olurlarsa en yüksek faydayı sağlayacaklardır.
Hıristiyan Bilimi tedavisine katılmamak için inançsızlık ya da ruhsal açıdan hazır olmama dışında herhangi bir neden yoktur. Yine de, bu tedaviye katılan hastaların geleneksel tıp yöntemlerinden faydalanmayı reddedince sağlık sorunlarının şiddetlenebileceğinin farkında olmaları gerekir.
Hıristiyan Bilimi tedavisi geleneksel tıp topluluğu tarafından bir nevi şarlatanlık olarak görülür çünkü fiziksel evren ve hastalık arasındaki ilişkiyi reddeder. Mikrop, bulaşma gibi kavramları ve ilaç uygulamaları yoluyla iyileşmeyi reddeder.

Hıristiyan Bilimi tedavisinin etkisine dair "kanıt”lar anekdotlar halindedir. Pek çok doktor, Hıristiyan Bilimi tedavisinin bazı psikosomatik hastalıkların belirtilerinde düzelme sağlayabileceğine ancak bütünüyle fiziksel kökenli olanlarında ise etkisiz kalacağına inanmaktadır.

Eğitim ve Sertifikasyon
The First Church of Christ, Scientist, bazı şifacıları bütün işleri tedavi etmek olan resmi uygulayıcılar olarak tanımıştır. 2000 yılında, ABD’de 2000 kadar şifacı bulunmaktaydı.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye