Yamalar

Yamalar yoga ve ayurvedik sistemin dayandığı temel ahlaki ilkeler olup bütün çağlar ve yerler için geçerli kuralları oluşturur.

Yamalar

Yogik Ahlakın Beş İlkesi
  • Ahimsa (Merhamet)
  • Satya (Dürüstlük)
  • Asteya (Çalmama)
  • Brahmacharya (Duyu Kontrolü)
  • Aparigraha
1. Ahimsa – Bütün canlılara merhamet
Ahimsa’nın kelime anlamı herhangi bir yaratığa ya da insana hiçbir şekilde zulmetmemek ya da zarar vermemektir. Ancak ahimsa şiddetsizliğin Yoga’ya uyarlanmış halinden fazlasıdır. Diğer insanlara ve şeylere karşı iyilik, dostluk ve anlayışlı düşünce anlamına gelir. Aynı zamanda görevlerimiz ve sorumluluklarımızla ilgilidir. Ahimsa her durumda düşünceli bir tavır benimsememiz ve zarar vermememiz gerektiği anlamına gelir.

2. Satya – Dürüstlüğe bağlılık
Satya gerçeği söylemek anlamına gelir, buna karşın bu herhangi birine gereksiz yere zarar verebileceğinden, her durumda dürüst olmak her zaman makbul değildir. Söylediklerimize ve bunların diğerlerini ne şekilde etkileyebileceğine dikkat etmemiz gerekir. Eğer doğruyu söylemenin sonuçları bir başkası için olumsuzsa, o zaman hiçbir şey söylememek daha iyidir. Satya hiçbir zaman ahimsaya uygun davranma çabalarımızla çatışmamalıdır. Bu ilke dürüst iletişimin ve davranışın sağlıklı bir ilişkinin, toplumun ya da yönetimin temelini oluşturduğu ve kasten aldatmanın, mübalağa etmenin ve yalanların insanları inciteceği anlayışına dayanır. 

3. Asteya - Çalmama
Steya çalmak demektir; zıttı olan asteya ise bize ait olmayan hiçbir şeyi almamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda, birinin bize bir şey emanet  Yoga terimi, buyurganlık ve birlik anlamına gelen Sanskritçe bir sözcükten gelir. Geleneksel olarak yoga bireyin İlahi, Evrensel Ruh ya da Kozmik Bilinç ile birleşme yöntemidir. Fiziksel ve zihinsel egzersizler, öz-aşkınlık ya da aydınlanma denilen bu amaca ulaşmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Asteya uygulaması isteyerek verilmemiş olan hiçbir şeyi almamayı gerektirir. Bu ilke, bize isteyerek yönlendirilmediği sürece, bir başkasının ilgi ve dikkatini talep eden, yani aslında çalan düşüncesiz davranışlarla insanların zamanını nasıl aldığımız üzerine farkındalık geliştirmemizi de gerektirir.

4. Brahmacharya – Duyu kontrolü
Genellikle Brahmacharya bilhassa cinsel ilişkiden kaçınma, perhiz (rizayet) anlamında kullanılır. Brahmacharya üstün hakikatlere dair anlayışımızı geliştiren ilişkiler kurmamız gerektiğini ileri sürer. Daha doğrusu, hakikate yaklaşma amacımıza uygun olan, sorumlu davranış tarzı anlamına gelir. Brahmacharya uygulaması, cinsel enerjimizi spritüel yönümüzle yeniden bağlantı kurmak için kullanmamız anlamına gelir. Aynı zamanda bu enerjiyi başkalarına zarar verebilecek şekilde kullanmamayı ifade eder.

5. Aparigraha – Servet edinme ve istifleme arzusunu nötr hale getirme
Aparigraha sadece gerekli olanı almak ve bir durumdan istifade etmemek ya da açgözlü davranmamak anlamına gelir. Sadece kazandığımızı almalıyız, eğer fazlasını alırsak bir başkasını istismar ediyoruz demektir. Yogi biriktirme ya da istifçiliği, gelecek konusunda kişinin kendisine ve Tanrı’ya güvenmemesi olarak görür.

Aparigraha ayrıca şeylere olan bağlılıklarımızdan kurtulmak ve daimi olan tek şeyin geçicilik ve değişim olduğunu kavramak anlamına gelir. Yoga Sutra yukarıda özetlenen bu beş davranışın kişinin gündelik yaşamın bir parçası olması halinde ne olacağını anlatır. Bu yüzden yamalar, eğer yerine getirilirse insan doğasını arındıran ve toplumsal sağlığa ve mutluluğa katkı sağlayan ahlaki erdemlerdir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye